digg digg

Новини

Цените на електроенергията през новия регулаторен период

На 01.07.2020 Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обяви своето решение за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“. Това решение на КЕВР не подлежеше на обществено обсъждане съгласно новоприетите изменения в Закона за енергетиката. Прогнозната пазарна це...

Нови особености на пазара на електроенергия

Статията е публикувана в юлския брой на сп. Ютилитис Моделът на свободен пазар в България се различава от развитите европейски пазари. Единствено сходство има с румънския пазар, където също е задължителна търговията през борсата. От началото на годината обаче Румъния върви ...

България ратифицира споразумението за газовата връзка Гърция-България

Народното събрание ратифицира Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция – България, подписано в София на 10 октомври миналата година. Във вторник документът бе одобрен и от енергийната комис...

Нови правила и кандидатури за членове на КЕВР

Депутатите  приеха процедурните правила за избор на нов председател и четирима членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Предложенията ще се правят в 14-дневен срок. Предложенията за председател на КЕВР, както и за четиримата членове – двама в областта на...

Квота на ТЕЦ Марица Изток 2 за регулиран пазар

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова е издала заповед, с която възлага на ТЕЦ „Марица-изток 2″  годишна квота за производство на електроенергия. Това съобщи тя пред енергийната комисия в парламента. Заповедта й се основава на Закона за енергетика...

Функции на ДПИ в България

Институтът за енергиен мениджмънт публикува статия, представяща ролята и правомощията на Доставчика от последна инстанция (ДПИ) в България На 5 юли 2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране публикува решенията си за издаване на 5 нови лицензии  – тези...

Малките фирми задължително излизат на свободен пазар

На 26.06.2020 бяха обнародвани в Държавен  вестник промените в Закона за енергетиката (ЗЕ). От 1 октомври 2020г. всички стопански субекти трябва задължително да преминат на свободния пазар на електрическа енергия. Това е поредната стъпка към пълната либерализация. В тази връзка е...

Производството на електроенергия в световен мащаб

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), без хидроенергетиката за пръв път са изпреварили атомната енергетика по производство на електроенергия. Това става ясно от статистическия доклад на британската компания ВР Statistical Review of World Energy. В статистическия си обзор ...

Новите правила на БНЕБ създават допълнителни ограничения на пазара на електроенергия

На 19.06.2020 официално бяха обнародвани в държавен вестник новите правила за работа на Българска независима енергийна борса. Промяната беше продиктувана от новото задължение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да одобрява правилата на енергийната борса. Въпре...

Инструменти за сравнение на цените на електроенергията

Институтът за енергиен мениджмънт (ИЕМ) публикува анализ на съществуващите в Европа инструменти за сравнение на цените на електроенергията. С подготвяните от Народното събрание промени в Закона за енергетиката от 1 октомври 2020 г. стартира поредният етап от либерализацията...

Летният обзорен доклад на ENTSO-E за сигурността на доставките

Необходимостта да се разчита на непазарни мерки за гарантиране на сигурността на доставките в доста изолирани средиземноморски системи като Малта е често срещана през летните периоди. Летните перспективи през 2020 подчертават някои рискове в това отношение, но непазарните мер...

КЕВР стартира производство по REMIT

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за образуване на производство за установяване на нарушение на чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 /REMIT/ относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия. Това означава нарушение свързано с...

Доклад на КЕВР за цените през новия регулаторен период

КЕВР обяви своя проект на доклад за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“. В представения документ не са взети под внимание плановете на правителството за изкарване на всички стопански потребители на свободен пазар. Като в следствие на това прогнозните количества ...

Всички небитови потребители на свободен пазар от 1 октомври

Всички небитовите потребители на електроенергия излизат на свободния пазар от 1 октомври 2020 г.. Това гласи проект на промени в Закона за енергетиката, внесен за обсъждане в Народното събрание на 29.05.2020 г. от председателя на Комисията по Енергетика – Валентин Николов и група...

Цената на газа с 9% по-ниска през юни

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец юни 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители...

Промени на пазара на електроенергия

Статията е публикувана в юнския брой на сп. Ютилитис Въпреки извънредното положение в страната, последните два месеца бяха изключително наситени с промени и предложения за промени в регулаторната рамка, която регламентира работата на свободен пазар. В началото на месец май бя...

Ръст на печалбите на БЕХ през 2019

Значително увеличение на печалбата за 2019 г. отчита Българският енергиен холдинг. Печалбата преди данъци от дейността на БЕХ групата е в размер на 419.2 млн. лева, става ясно от отчета на холдинга. Печалбата се е увеличила с 292.2% само за година, а холдингът завърши 2018 г. н...

КЕВР утвърди промените в цените за газа за първите три месеца на 2020

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решения във връзка с подадените от „Булгаргаз“ ЕАД заявления за утвърждаване на цени на природния газ за периодите 1 януари – 31 януари 2020,  1 февруари – 29 февруари 202...

КЕВР може да удължи ценовия период с до 2 месеца

Парламентът даде възможност за отлагане с до два месеца на решението на регулатора за нови цени на електроенергията. Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ може да отложи с до два месеца решението си за нови цени на електроенергията, реши парламентът. Предложението беше...

Министерство на Енергетиката предлага изменение на Закона за енергийната ефективност

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на промени в Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Той е разработен във връзка с транспониране в националното законодателство на измененията в директивите относно енергийните характеристики на сградит...

Одобрени са промените в ПТЕЕ

КЕВР публикува протокол от проведено закрито заседание на Комисията, на което са одобрени финалните текстове на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Промените ще влязат в сила след обнародването им в държавен вестник. Някои от по-съществените моменти са: Н...

По-ниска цена на природния газ през май

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе закрито заседание, на което прие за цената на природния газ, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топ...

Продължава спадът на потреблението в България и Европа

Според обобщени данни за Европа, подготвени от Bruegel, в страната ни потреблението на електроенергия през втората седмица на април, е спаднало с 16%. От института сочат, че потреблението на ток е един от индикаторите, чрез които може да се проследи ефекта на пандем...

КЕВР публикува за обсъждане проект на борсови правила

КЕВР публикува проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Съгласно Закона за Енергетиката, операторът на борсовия пазар на електрическа енергия е длъжен да внесе за одобрение в Комисията Правила за работа на организиран борсов п...

КЕВР публикува ценовите предложения на енергийните компании за новия регулаторен период

Комисията за енергийно и водно регулиране публикува на своята страница предложенията на енергийните предприятия за промяна на цените на услугите след 1 юли тази година. КЕВР публикува също и сравнителна таблица за предлаганите от дружествата изменения спрямо сега действа...

Процедурите за АЕЦ Белене се забавят заради COVID-19

България уведоми „Росатом“ за промяна в сроковете за провеждането на търг за строителството на АЕЦ „Белене“ заради коронавируса. Сроковете за удължаване на работата по търга зависят от периода на действие на мерките за ограничение на разпространението ...

Българска фондова борса регистрира клирингова къща

Българска фондова борса (БФБ) уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за учредяването на съвместно акционерно дружество между „Българска фондова борса“ АД и „Централен депозитар“ АД (ЦД) с наименованието Clear EX („Клиър Екс“ АД). Предмет...

Булгаргаз ще решава как да възстановява средства заради по-ниските цени на газа

„Булгаргаз” трябва да намери решение как да върне надвзетите пари на бизнеса, които те са платили на свободния пазар за природен газ. Това решиха вчера народните представители, след като приеха на второ четене промените в Закона за енергетиката. До решението се стигна след к...

Пети блок на АЕЦ Козлодуй в планов годишен ремонт

На 11 април 2020 г. по график започна плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ „Козлодуй”. По време на престоя ще бъдат изпълнени необходимите ремонтни работи, профилактика на оборудването и на системите на блока, както и презареждане на реактора със свежо ядрено гориво...

Отлагат се промените в ЗЕ за възстановяване на средствата заради по-ниските цени на природния газ

Economic.bg съобщават, че окончателното гласуване на промените в Закона за енергетиката свързани с възстановяване на средства поради по-ниските цени на природния газ се отлага. Това потвърди пред Economic.bg председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов....