digg digg

Новини

Одобрени са промените в ПТЕЕ

КЕВР публикува протокол от проведено закрито заседание на Комисията, на което са одобрени финалните текстове на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Промените ще влязат в сила след обнародването им в държавен вестник. Някои от по-съществените моменти са: Н...

По-ниска цена на природния газ през май

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе закрито заседание, на което прие за цената на природния газ, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топ...

Продължава спадът на потреблението в България и Европа

Според обобщени данни за Европа, подготвени от Bruegel, в страната ни потреблението на електроенергия през втората седмица на април, е спаднало с 16%. От института сочат, че потреблението на ток е един от индикаторите, чрез които може да се проследи ефекта на пандем...

КЕВР публикува за обсъждане проект на борсови правила

КЕВР публикува проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Съгласно Закона за Енергетиката, операторът на борсовия пазар на електрическа енергия е длъжен да внесе за одобрение в Комисията Правила за работа на организиран борсов п...

КЕВР публикува ценовите предложения на енергийните компании за новия регулаторен период

Комисията за енергийно и водно регулиране публикува на своята страница предложенията на енергийните предприятия за промяна на цените на услугите след 1 юли тази година. КЕВР публикува също и сравнителна таблица за предлаганите от дружествата изменения спрямо сега действа...

Процедурите за АЕЦ Белене се забавят заради COVID-19

България уведоми „Росатом“ за промяна в сроковете за провеждането на търг за строителството на АЕЦ „Белене“ заради коронавируса. Сроковете за удължаване на работата по търга зависят от периода на действие на мерките за ограничение на разпространението ...

Българска фондова борса регистрира клирингова къща

Българска фондова борса (БФБ) уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за учредяването на съвместно акционерно дружество между „Българска фондова борса“ АД и „Централен депозитар“ АД (ЦД) с наименованието Clear EX („Клиър Екс“ АД). Предмет...

Булгаргаз ще решава как да възстановява средства заради по-ниските цени на газа

„Булгаргаз” трябва да намери решение как да върне надвзетите пари на бизнеса, които те са платили на свободния пазар за природен газ. Това решиха вчера народните представители, след като приеха на второ четене промените в Закона за енергетиката. До решението се стигна след к...

Пети блок на АЕЦ Козлодуй в планов годишен ремонт

На 11 април 2020 г. по график започна плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ „Козлодуй”. По време на престоя ще бъдат изпълнени необходимите ремонтни работи, профилактика на оборудването и на системите на блока, както и презареждане на реактора със свежо ядрено гориво...

Отлагат се промените в ЗЕ за възстановяване на средствата заради по-ниските цени на природния газ

Economic.bg съобщават, че окончателното гласуване на промените в Закона за енергетиката свързани с възстановяване на средства поради по-ниските цени на природния газ се отлага. Това потвърди пред Economic.bg председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов....

Пазарът на електроенергия по време на пандемията с корона вирус COVID-19

Правителствата и индустриите по света се борят с предизвикателствата от кризата породена от корона вируса, която засяга икономиката и ежедневието. Разгръщащото се икономическо забавяне се усложнява от срива на глобалните цени на енергийните продукти (петрол, газ, електроенергия и...

КЕВР утвърди с 42.78% по-ниска цена на природния газ за април

От Института за енергиен мениджмънт информират, че КЕВР на проведено закрито заседание е утвърдила цена за месец април, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топли...

БЕХ информира КФН за въздействието на коронавируса върху дейността на холдинга

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и неговите дъщерни дружества полагат всички усилия да поддържат нормалния си ритъм на работа в условията на бързо разпространяващия се COVID-19, спазвайки Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Към момента...

ЕСО публикува за обсъждане плана за развитие на преносната мрежа

ЕСО е публикувал в секцията Диспечиране – Развитие на ЕЕС проект на „План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2020-2029г.“ Десетгодишният план за развитие съдържа основната инфраструктура за пренос на електроенергия, коя...

Излизането на малките потребители на свободен пазар се отлага за неопределено време

В материал публикуван във вестник Капитал се казва, че промените в Закона за енергетиката, с които от 1 юли се очакваше 55 хил. фирми и над 3100 домакинства да бъдат задължени да излязат на свободния пазар на ток, ще бъдат отложени. Цялата статия е налична на страни...

Доклад на ЕК за България подчертава проблемите в енергийния сектор

В края на февруари Европейската комисия издаде доклад за България, фокусиран върху предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. Докладът представя и преглед на текущите проблеми в енергийния сектор. Проблемите с ликвидността все още се забелязват на пазар...

Заключения и препоръки от секторния анализ на КЗК

В производството по извършване на секторен анализ е събрана информация и данни от над 50 субекта, в това число участници на пазара (производители, търговци, БНЕБ ЕАД, ЕСО ЕАД и др.), компетентни държавни органи и браншови организации, което позволи на Комисията да идентифиц...

Нови потребители на свободния пазар

Комисията по енергетика представи плановете за промени в Закона за енергетиката, които да продължат процеса на либерализация на пазара на електроенергия. Те включват: Излизане на свободен пазар на стопански потребители с мощност равна или по-голяма от 30kW (54 998 бр., 2 053 941...

110 млн. долара на година са загубите за България заради спрения транзит на газ

От началото на 2020 г. „Газпром“ е прекратил транзита на природен газ през България към Турция, Гърция и Македония, което води до трупане на загуби, заяви в интервю за БНТ Теменужка Петкова, министър на енергетиката. „България ще губи по 110 млн. долара годишн...

Министерство на енергетиката публикува Интегрирания план за енергетика и климат

Интегрираният национален план в областта на енергетиката и климата на Република България е разработен в изпълнение на разпоредбата на чл. 3 от Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата. В документа са дефинирани основнит...

Нов проект на правила за търговия с електрическа енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране в пълен състав проведе второ обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/. След проведеното на 27.11.2019 г. обществено обсъждане на ПТЕЕ в Комисията постъпиха предложения...

Законови промени в търговията с емисии

С промени в Закона за ограничаване изменението на климата се въвежда новият модел за начина за функциониране на Европейската схема за търговия с емисии в България. Това е във връзка с увеличаване на линейния коефициент за намаление на общото количество квоти в Европейския съю...

Sandbag, Agora: Доклад за енергийния сектор в Европа през 2019

Потреблението на електроенергия в Европа е спаднало с 2 % (минус 56 ТВтч), като се е върнало към търсене от нивото на 2015 година. Това се случва при ръст на БВП от 1,4 % през 2019 г. Това става ясно от традиционния доклад на компаниите Energiewende (Германия) ...

Предстои приемането на план за либерализация на електроенергийния пазар

В интервю за 3e-news председателят на Комисията по Енергетика, Валентин Николов оповести, че пътната карта за либерализация на електроенергийния пазар ще бъде част от Закона за енергетиката. „Трябва да въведем и механизма за капацитет. Необходимо е да се изготви и програм...

ACER приема решения за единен балансиращ пазар на електроенергия в ЕС

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) публикува три решения относно рамката за прилагане на общоевропейски търговски платформи за балансиране на електроенергията, които ефективно ще интегрират всички национални балансиращи пазар...

Поглед върху газовия пазар в България

На организираната от сп. „Ютилитис“ дискусия „Борсова търговия с природен газ“ и отразено в статия на 3e-news председателят на Българската асоциация Природен газ, Светослав Иванов поставя ключови въпроси свързани както с регулацията на цента на газа, така и с инфраструктурата...

Стартира борсовата платформа за търговия с природен газ – Газов хъб Балкан

Считано от 2 януари 2020 г. на платформата за търговия на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД стартира многостранна търговия на организирания борсов пазар, включващa краткосрочен сегмент, дългосрочен сегмент и брокерска услуга. Краткосрочният сегмент предлага кра...

Европейската зелена сделка

Европейската зелена сделка е набор от политически инициативи, предложени от Европейската комисия, с всеобхватната цел Европа да бъде първият климатично неутрален континент до 2050 г. Очаква се да бъде представен и план за оценка на въздействието, който да увеличи ...

Румъния на път да се откаже от задължителната търговия през борсата

Румънският регулатор (ANRE) е одобрил Заповед 236/2019 (публикувана в Държавен вестник № 1029 от 20 декември), която включва разпоредба гласяща, че търговията с електроенергия може да се осъществява не само на централизиран пазар. Това би трябвало да позволи търгови...

В сила е новият регламент за Европейския вътрешен пазар на електроенергия

От 1 януари 2020 г. е в сила Регламентът относно вътрешния пазар на електроенергия 2019/943. Регламент на Европейския парламент и на Съвета приет на 5 юни 2019 г. е насочен към подобряване на регулаторната рамка на ЕС, регулираща вътрешния пазар на електроенергия. Насто...