digg digg

Новини

Заключения и препоръки от секторния анализ на КЗК

В производството по извършване на секторен анализ е събрана информация и данни от над 50 субекта, в това число участници на пазара (производители, търговци, БНЕБ ЕАД, ЕСО ЕАД и др.), компетентни държавни органи и браншови организации, което позволи на Комисията да идентифиц...

Нови потребители на свободния пазар

Комисията по енергетика представи плановете за промени в Закона за енергетиката, които да продължат процеса на либерализация на пазара на електроенергия. Те включват: Излизане на свободен пазар на стопански потребители с мощност равна или по-голяма от 30kW (54 998 бр., 2 053 941...

110 млн. долара на година са загубите за България заради спрения транзит на газ

От началото на 2020 г. „Газпром“ е прекратил транзита на природен газ през България към Турция, Гърция и Македония, което води до трупане на загуби, заяви в интервю за БНТ Теменужка Петкова, министър на енергетиката. „България ще губи по 110 млн. долара годишн...

Министерство на енергетиката публикува Интегрирания план за енергетика и климат

Интегрираният национален план в областта на енергетиката и климата на Република България е разработен в изпълнение на разпоредбата на чл. 3 от Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата. В документа са дефинирани основнит...

Нов проект на правила за търговия с електрическа енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране в пълен състав проведе второ обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/. След проведеното на 27.11.2019 г. обществено обсъждане на ПТЕЕ в Комисията постъпиха предложения...

Законови промени в търговията с емисии

С промени в Закона за ограничаване изменението на климата се въвежда новият модел за начина за функциониране на Европейската схема за търговия с емисии в България. Това е във връзка с увеличаване на линейния коефициент за намаление на общото количество квоти в Европейския съю...

Sandbag, Agora: Доклад за енергийния сектор в Европа през 2019

Потреблението на електроенергия в Европа е спаднало с 2 % (минус 56 ТВтч), като се е върнало към търсене от нивото на 2015 година. Това се случва при ръст на БВП от 1,4 % през 2019 г. Това става ясно от традиционния доклад на компаниите Energiewende (Германия) ...

Предстои приемането на план за либерализация на електроенергийния пазар

В интервю за 3e-news председателят на Комисията по Енергетика, Валентин Николов оповести, че пътната карта за либерализация на електроенергийния пазар ще бъде част от Закона за енергетиката. „Трябва да въведем и механизма за капацитет. Необходимо е да се изготви и програм...

ACER приема решения за единен балансиращ пазар на електроенергия в ЕС

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) публикува три решения относно рамката за прилагане на общоевропейски търговски платформи за балансиране на електроенергията, които ефективно ще интегрират всички национални балансиращи пазар...

Поглед върху газовия пазар в България

На организираната от сп. „Ютилитис“ дискусия „Борсова търговия с природен газ“ и отразено в статия на 3e-news председателят на Българската асоциация Природен газ, Светослав Иванов поставя ключови въпроси свързани както с регулацията на цента на газа, така и с инфраструктурата...

Стартира борсовата платформа за търговия с природен газ – Газов хъб Балкан

Считано от 2 януари 2020 г. на платформата за търговия на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД стартира многостранна търговия на организирания борсов пазар, включващa краткосрочен сегмент, дългосрочен сегмент и брокерска услуга. Краткосрочният сегмент предлага кра...

Европейската зелена сделка

Европейската зелена сделка е набор от политически инициативи, предложени от Европейската комисия, с всеобхватната цел Европа да бъде първият климатично неутрален континент до 2050 г. Очаква се да бъде представен и план за оценка на въздействието, който да увеличи ...

Румъния на път да се откаже от задължителната търговия през борсата

Румънският регулатор (ANRE) е одобрил Заповед 236/2019 (публикувана в Държавен вестник № 1029 от 20 декември), която включва разпоредба гласяща, че търговията с електроенергия може да се осъществява не само на централизиран пазар. Това би трябвало да позволи търгови...

В сила е новият регламент за Европейския вътрешен пазар на електроенергия

От 1 януари 2020 г. е в сила Регламентът относно вътрешния пазар на електроенергия 2019/943. Регламент на Европейския парламент и на Съвета приет на 5 юни 2019 г. е насочен към подобряване на регулаторната рамка на ЕС, регулираща вътрешния пазар на електроенергия. Насто...

Производство и потребление през 2019 г.

Съществен спад през 2019 г. спрямо 2018 г. се наблюдава в производството от ВЕЦ и износа на електроенергия. Двата показателя са взаимно свързани, като в годините с по-голямо производство от ВЕЦ, обикновено наблюдаваме по-високи нива на износ. Намалява и производството от базо...

Нова входна точка за доставка на руски газ

От 1 януари 2020 година се променя входната точка за доставка на природен газ за България. „Булгаргаз“ ЕАД ще получава природен газ на пункт за доставка  „Странджа“. До сега входната точка за страната бе Негру Вода. Това обяви на брифинг министър...

Нова пределна цена за сделките за балансираща енергия за регулиране нагоре

На закрито заседание проведено на 23.12.2019 г., Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри промени в начина на определяне на пределните цени за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. Промените засягат главно пределната цена за недостиг, ко...

Енергийната комисия одобри подпомагането на бизнеса с 5% от приходите от продажбата на квоти за емисии

С 10 за, 7 против и 1 въздържал се енергийната комисия към парламента прие на първо четене допълненията в Закона за ограничаване изменението на климата, които предвиждат индустриалните предприятия да получат помощ от приходите от продажбата на квоти от емисиите от пар...

Либерализацията на газовия пазар – проблеми и перспективи

В статия на 3e-news заместник-председателят на Българска газова асоциация Кирил Темелков прави анализ на газовия пазар в България и отбелязва проблемите и перспективите за неговата либерализация Няколко са въпросите, които липсват в Закона за енергетиката или притесняват пазара с...

Обсъждане на проект за изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия

На 27.11.2019 г. се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия. Проектът и докладът на работната група към комисията е публикуван на уеб страницата на КЕВР:...

Започва поетапна либерализация на регулирания пазар от 1 юли 2020

Mediapool публикува статия озаглавена: “Няма мърдане: Два варианта за свободни цени на тока за бита от 2020 г.“ Статията проследява изказванията на заместник-министъра на енергетиката Жечо Станков, председателят на КЕВР Иван Иванов, председателят на парламентарната комиси...

ENTSO-E: Изследване на взаимовръзката между газа и електричеството и оценка на такива инфраструктурни проекти

Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ENTSO) за газ и електричество публикува своето проучване върху взаимовръзката между газовите и електрическите системи. След като започнаха работа по първите си съвместни сценарии за десетгодишния план за развитие 2018 (TYN...

Доклад на инвестиционната банка Lazard за производствените цени на различни видове електрически централи

Сравнението на икономическите показатели на различните технологии за производство на електроенергия е в основата на новия годишен доклад на Инвестиционната банка „Lazard“. Последният годишен анализ на разходите за енергията на Lazard (LCOE 13.0) показва, че тъй като ценат...

Възможности за постигане на целите за енергийна ефективност

АТЕБ беше партньор на събитието „Постигане на цели за енергийна ефективност на България до 2020 г.“, част от поредицата събития Energy Managers’ Forum организирани от сп. Ютилитис. Акцентите от кръглата маса са уловени в статията на 3e-news: Продължава търсенето на ефик...

КЕВР организира обсъждане на проект на платформа за търговия с природен газ

Освен обществено обсъждане на проект на платформа за търговия с природен газ КЕВР проведе и публична консултация по Проект на Споразумение за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ. КЕВР проведе в пълен състав обществено обсъждане по внесения от „Булгартрансгаз...

Доклад на АСЕР: Пазарите на едро и дребно на електроенергия и газ

Пазарното обединение допринесе за поддържането на високо ниво на ефективност при използването на наличните трансгранични капацитети за ден напред, достигайки 87% през 2018 г. Въпреки това, наличният дял за трансгранична търговия често е много по-нисък от 70%, каквато е це...

Пазарът на електроенергия в Европа през второто тримесечие на 2019

Интензивното преминаване от въглища към газ, което набра сила в началото на тази година, продължи в целия ЕС през второто тримесечие на 2019 г. Причина за това беше понижението в цените на газа благодарение на изобилните доставки на тръбен и втечнен газ. От др...

Големите потребители на ток ще бъдат субсидирани чрез приходите от емисии

Държавата ще субсидира промишлени компании с енергоемки производства, за да продължават да работят в страната и да не ги изнасят в трети страни. За целта ще бъдат използвани до 25% от приходите, генерирани от продажбата чрез търг на квоти емисии на парникови газ...

Промени в Закона за Енергетиката

На 8ми октомври 2019 г. в Държавен вестник бяха обнародвани изменения и допълнения в Закона за енергетиката. Основна част от промените са свързани с газовия пазар, но някои от тях са свързани с пазара на електроенергия: Комисията за енергийно и водно регулиране ще о...

Състояние и перспективи пред пазара на електроенергия

Анализът на АТЕБ за състоянието и перспективите пред пазара на електроенергия в България е публикуван в броя на списание Ютилитис от август/септември 2019 г. През последните месеци електроенергийният пазар отново беше водеща тема. Основни причини за това бяха приетите промени...