digg digg

Пазар на електроенергия

Пазарът на електроенергия в Република България е в процес на поетапна либерализация, стартирана през 2004 г. и продължаваща и до днес. Той се състои от два сегмента – сегмент с регулирани цени и сегмент със свободно договорени цени или т.нар. свободен пазар.

Върни се в началото

Регулиран пазар

На регулирания сегмент всички цени и такси се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а потребителите се обслужват от крайните снабдители (електроразпределителните дружества) на териториален принцип и не са задължени да сменят своя доставчик на електрическа енергия. Към момента този сегмент включва битовите потребители и стопанските потребители, присъединени към разпределителни мрежи ниско напрежение.

Върни се в началото

Свободен пазар

На свободния сегмент клиентите могат да сменят своя доставчик на електроенергия без географското им разположение да влияе на това. Единствено продължават да заплащат цени за пренос и достъп до мрежата, към която са присъединени според нивото на напрежение (преносна или разпределителна). На свободния пазар регулаторните функции на КЕВР са ограничени до определяне на някои задължителни такси, участващи при формирането на крайната стойност на закупуваната енергия. Последната, от своя страна, се закупува от търговците и крайните индустриални потребители по свободно договорени със съответния производител цени. Съгласно правилата за търговия с електрическа енергия (ПТТЕ) договори по свободно договорени цени се сключват между:

  • производителите, от една страна, и:
  • търговците на електрическа енергия;
  • крайни клиенти, регистрирани на пазара по свободно договорени цени;
  • търговците на електрическа енергия, от една страна, и:
  • крайни клиенти, регистрирани на пазара по свободно договорени цени;
  • други търговци на електрическа енергия;

В съответствие с процеса на либерализация, вътрешният електроенергиен пазар бе изграден върху модела на двустранни договори и балансиращ пазар. Потребителите сключват договори с графици за доставка на количества енергия, максимално близки до очакваното им потребление, а производителите трябва да произведат тези договорени според графиците количества. Когато се появи несъответствие между заявените количества енергия и фактическото потребление или производство в електроенергийната система, се включва пазарът на балансираща енергия, на който се уреждат небалансите – разликите между предварително заявените и реално потребените/произведени количества.
Дълго време основни участници на свободния пазар са големи производители като АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица Изток 2“, НЕК ЕАД, големи индустриални енергийни консуматори и търговци на електроенергия. През 2013 година започна активно преминаването на клиентите, присъединени към разпределителни мрежи средно напрежение (6 – 20 kV) от регулирания на свободния пазарен сегмент:

Тип/Година 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Производители 4 6 6 7 7 7 6 7 7 9 9
Потребители 7 14 31 62 57 61 65 77 105 2096 4867
Търговци 0 2 10 24 20 26 35 46 47 52 118

От 1 август 2013 г. клиентите, които не са избрали свой доставчик на електроенергия, са снабдявани от служебен доставчик на географски принцип, т.нар. доставчик от последна инстанция (ДПИ), на по-високи от пазарните цени.

Стопанските потребители на „ниско напрежение“ все още могат да купуват електрическа енергия на регулирани цени, които са по-високи от тези, които могат да договорят на свободния пазар. Излизането на свободния пазар води до намаляване на разходите за електроенергия за потребителя и не носи рискове, свързани с допълнителни финансови разходи или сигурност на снабдяването. Както и до сега съответното електроразпределително дружество ще продължи да отговаря за поддръжката на инфраструктурата и качеството на електрическата енергия, независимо от това кой е избраният доставчик на свободен пазар, за което клиентите заплащат на КЕВР съответно цени за „достъп“ и „пренос“.

Върни се в началото

Ролята на търговците

Търговците на електроенергия осъществяват връзката между различните производители на енергия и крайни клиенти на свободния пазар. Ролята на търговеца е да предложи максимално изгодни финансови условия на енергийните консуматори, гарантирайки в същото време сигурността и надеждността на доставките. В момента в България има над 100 активни компании имащи лиценз за дейността „търговия с електроенергия“, които продават електрическа енергия на до 30% по-ниски цени спрямо цените на енергията на регулирания пазар.
Всеки енергиен консуматор има специфичен профил на потребление, в зависимост от особеностите на неговото производство. Този профил трябва много точно да бъде определен или прогнозиран от търговеца, за да може доставката напълно да покрие нуждите на консуматора. Обикновено портфолиото на търговците включва микс от производители и клиенти, осигурявайки гъвкавост по отношение на доставките и производството. Търговците извършват прогнозиране и балансиране на отклоненията в консумацията на своите клиенти, като поемат финансовия риск за реализираните небаланси (отклонения между прогноза и реално потребление). Клиентът заплаща реално консумираната от него електрическа енергия, като всички други разходи, свързани с дейността по балансиране и компенсиране на недостига и излишъка в повечето случаи са за сметка на търговеца.
Продажбата на електрическа енергия на крайните клиенти се извършва на основа на равнопоставени условия и индивидуално съгласувани с всеки клиент договори. Администрирането и управление на товаровите графици, както и всякакви административни процедури свързани с търговията с електроенергия се осъществяват от търговците. За улеснение на своите клиенти повечето компании търгуващи с енергия предлагат подготовка и оформление на всички документи за регистрация на консуматори на свободния пазар, както и изготвяне на подробен анализ на енергийното им потребление. Въз основа на него търговците предлагат разнообразни енергийни профили, които представляват индивидуални решения спрямо специфичните енергийни нужди на клиента.
Друга важна роля на търговците на електроенергия в България е да осигурят възможности за износ на произведената в страната енергия и нейното реализиране на външните пазари. По-голяма част от енергията за износ се продава в чужбина посредством търговците на електроенергия. Те са отговорни за намирането на клиенти отвъд граница и за осигуряването на трансгранични капацитети закупувани от Електроенергийния системен оператор (ЕСО), за да може произведената енергия да премине границата и да бъде транспортирана до купувачите в чужбина. Осъществявайки тази си дейност търговците осигуряват приток на свежи пари в енергетиката в страната предвид, че над 98% от приходите от продажбата отиват в държавните АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица Изток 2, НЕК и ЕСО. Като следствие от процеса това оптимално натоварване на местните централи има положителен ефект върху местния рудодобив, върху заетостта в сектора енергетика, както и върху цялостната икономика на страната.

Източници: ДКЕВР, НЕК, ПТЕЕ, Енергео, Енергийна Финансова Група