digg digg
Гръцка Асоциация на Енергийните Компании за Търговия и Доставка

Гръцката Асоциация на Енергийните Компании за Търговия и Доставка (ESEPIE) e основана с цел да допринесе за развитието на колективния диалог на гръцкия електроенергиен пазар. Нейните членове имат значителен опит и познания на електроенергийните пазари на национално, регионално и Европейско ниво; от производството (конвенционално и от възобновяема енергия) до крайните продажби на консуматори. Асоциацията се стреми да постигне конструктивно сътрудничество с други организации, власти и пазарни институции така че електроенергийният сектор да може активно да допринесе за икономическия растеж.

Европейска Федерация на Енергийните Търговци

ЕФЕТ е организация, която промотира и фасилитира Европейската енергийна търговия по отворен, прозрачен и устойчив начин. Организацията съдейства на политици и регулаторни власти, предоставяйки препоръки, обучения и напътствия, целящи създаването на ликвидни и стабилни енергийни пазари. По своята същност ЕФЕТ е индустриална асоциация на участниците в пазара на електроенергия в Европа, които участници са част от всички звена на енергийната верига като производство, търговия с енергия, управление на риска, доставка, потребление, финансиране и т.н.