digg digg
 • Кои потребители могат да излязат на свободния пазар на електрическа енергия?

  Към момента на свободния пазар могат да излязат всички групи потребители – стопански и битови. Задължително изискване е стопанските потребители присъединени към мрежите на високо и ниско напрежение да се снабдяват от доставчик на свободния пазар. От друга страна битовите и стопански потребители на ниско напрежение имат избор между това да останат на регулирания пазар или да излязат на свободния.

 • Какви са предимствата за клиентите на свободния пазар на електрическа енергия?

  Конкурентната среда за търговия с електрическа енергия води до намаляване на цената на електроенергията и повишаване на качеството на обслужване. Основна възможност пред потребителите на свободния пазар е да купуват електроенергия на по-ниска цена.

  В допълнение те могат сами да избират доставчика си на електроенергия, да договаря условия по договора и фактурирането, както и допълнителни услуги свързани с обслужването.

 • Задължително ли е регистрирането на свободния пазар?

  Задължително е само за големите индустриални потребители присъединение към мрежите на високо и средно напрежение. За всички останали е въпрос на избор, като нормативната рамка позволява неограничена миграция между регулирания и свободния пазар. Предимство за всички клиенти е възможността да договорят по-ниска цена и да получат по-качествено обслужване, ако излезнат на свободния пазар.

 • Има ли рискове от излизането на свободен пазар?

  Не, няма риск. Либерализацията на пазара на електроенергия е необратим процес, който следва директивите на ЕС и в България, като страна членка, предстои да бъде извършен до край. Ако доставчикът на свободен пазар, не успее да покрие задълженията си по договор, клиентът има право да избере друг доставчик. Няма риск на клиентът да му бъде спряно електроподаването. Дори неговият търговец да не може да го снабдява, клиентът ще бъде прехвърлен автоматично към Доставчик от последна инстанция, който ще поеме неговото обслужване на свободен пазар до избора на друг търговец.

 • Какъв е механизмът за покупка и продажба на електрическа енергия?

  Сделките на свободния пазар се извършват между производители, търговци, потребители на електрическа енергия и енергийната борса. Производителите произвеждат и продават енергията на едро през платформите на Българска независима енергийна борса (БНЕБ). Търговците в ролята си на много важно свързващо звено между търсенето и предлагането, създават портфолио от доставчици, от които купуват и клиенти, на които продават. Търговците, закупуват електроенергията си както от производители, борса и търговци от България, така и от внос от други страни. Продажбите от своя страна се извършват към потребители, борса и други търговци в страната, както и за износ

 • Как работи свободният пазар на електрическа енергия?

  Клиентите могат да избират своя търговец на електрическа енергия, но не и своя мрежови оператор. Разпределителната мрежа е собственост на Електроразпределителното дружество (ЧЕЗ Разпределение България АД, Електроразпределение Юг ЕАД, Електроразпределение Север АД), което продължава да отговаря за качеството на доставяната електроенергия и за отстраняването на възникнали аварии. С излизането на свободен пазар, клиентът сключва два договора – един с търговеца и един с електроразпределителното предприятие. В края на месеца клиентът получава съответно две фактури: от търговеца, към който заплаща активната електрическа енергия, акциз и цена „задължения към обществото” и от електроразпределителното предприятие, към което заплаща цени за пренос и достъп.

 • Как да се регистрирате на свободния пазар?

  Обърнете се към компания занимаваща се с търговия с електроенергия. Тя ще ви насочи какви документи са необходими и ще ви помогне за осъществяване на процедурата по регистрацията.

  Към момента, регистрацията на свободен пазар отнема по-малко от месец. На свободен пазар не могат да бъдат регистрирани клиенти с текущи задължения към настоящия си доставчик. Същото се отнася за последваща смяна на доставчик.

 • Какво представлява балансиращият пазар на електроенергия?

  Предвид, че електроенергията е стока, която не може да се складира, е необходимо в реално време да се поддържа баланс между производството и потреблението в енергийната система на страната. Поради тази причина доставките на електроенергия се регистрират за всеки 24 часа на почасова база. За постигане на баланс в системата, потребителите трябва да изготвят почасови прогнози за консумацията си, които да са максимално близки до очакваното им потребление, а производителите да произведат тези количества. Когато се появи несъответствие между заявените количества енергия и фактическото потребление или производство в електроенергийната система, се включва пазарът на балансираща енергия. Чрез него се уреждат небалансите – разликите между предварително заявените и реално потребените/произведени количества. Балансиращият пазар има функция да стимулира максимално точни прогнози. Поради тази причина, цените на балансиращата енергия се определят така, че да имат наказателен ефект за неспазването на прогнозите. Небалансите водят до допълнителни разходи при дейността по снабдяване с електроенергия.

 • Какво е балансираща група и има ли полза от участието в такава?

  С цел намаляване на небалансите, търговците създават и координират т.нар. балансиращи групи, в които се обединяват потребители и/или производители. По този начин се създават условия недостигът или излишъкът на електроенергия при отделните участници взаимно да се балансират в рамките на групата. Това води до намаляване на общия небаланс на групата. В резултат разходите за небаланси са по-ниски в сравнение със случаите, в които потребителите биха се балансирали индивидуално. С последните законодателни промени потребителите са задължени да изберат координатор на балансираща група, който да отговаря за тяхното прогнозиране и небаланси.

  Честа практика на пазара е потребителите да не бъдат изложени пред рисковете на балансиращия пазар, тъй като търговците извършват прогнозиране и балансиране на отклоненията в консумацията на своите клиенти, като поемат част от финансовия риск за реализираните небаланси. При такъв вид взаимоотношения потребителят заплаща консумираната от него електроенергия и малка част за компенсиране на небалансите си, а всички други разходи свързани с управление на търговското портфолио и нетирането на небалансите са за сметка на търговеца.

 • Коя е актуалната нормативна рамка в областта на търговията с електроенергия?

  Търговията с електроенергия в страната се регулира основно от Закона за Енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия, както и от Правилата за работа на БНЕБ. Актуалните им версии могат да бъдат намерени на интернет страниците на съответните организации.