digg digg
 • Кои потребители могат да излязат на свободния пазар на електрическа енергия?

  Към момента на свободния пазар могат да излязат потребители, присъединени на високо и средно напрежение, както и такива на ниско напрежение, но с над 100 кВт инсталирана мощност, и да купуват електроенергия на свободно договорени цени. Очаква се през 2015 – 2016 г. да бъдат въведени т.нар. „стандартизирани товарови графици”, с помощта на които и битовите потребители ще могат да избират своя доставчик на електрическа енергия.

 • Какви са предимствата за клиентите на свободния пазар на електрическа енергия?

  Конкурентната среда за търговия с електрическа енергия води до намаляване на цената на електроенергията и повишаване на качеството на обслужване. Основната възможност пред потребителите на свободния пазар е да купуват електроенергия на по-ниска цена. Нашите анализи показват, че при актуалните цени на регулирания и свободния пазар, потребителите имат възможност за постигане на намаление на разходите за електроенергия до 20-30% при покупка от търговец.

 • Задължително ли е регистрирането на свободния пазар?

  Не, не е задължително.
  От 1 август 2013 г. всички потребители на „средно напрежение“ могат да излязат на свободния пазар. До излизането им заплащат потребената от тях електрическа енергия по цени на Доставчик от последна инстанция (ДПИ), които са значително по-високи от свободно договорената цена.
  Предимството за всички клиенти е възможността да договорят по-ниска цена и да получат по-качествено обслужване, ако излезнат на свободния пазар.

 • Има ли рискове от излизането на свободен пазар?

  Не, няма риск. Либерализацията на пазара на електроенергия е необратим процес, който следва директивите на ЕС и в България, като страна членка, предстои да бъде извършен до край.

 • Какъв е механизмът за покупка и продажба на електрическа енергия?

  Сделките на свободния пазар се извършват между производители, търговци и потребители на електрическа енергия. Производителите произвеждат и продават енергията на едро. Търговците в ролята си на много важно свързващо звено между търсенето и предлагането, създават портфолио от доставчици, от които купуват и клиенти, на които продават. Търговците, закупуват електроенергията си както от производители и търговци от България, така и от внос от други страни. Продажбите от своя страна се извършват към потребители и други търговци в страната, както и за износ.

 • Как работи свободният пазар на електрическа енергия?

  Клиентите могат да избират своя търговец на електрическа енергия, но не и своя мрежови оператор. Разпределителната мрежа е собственост на Електроразпределителното дружество (ЧЕЗ Разпределение България АД, ЕВН Електроразпределение ЕАД, Енерго-Про Мрежи АД), което продължава да отговаря за качеството на доставяната електроенергия и за отстраняването на възникнали аварии. С излизането на свободен пазар, клиентът сключва два договора – един с търговеца и един с електроразпределителното предприятие. В края на месеца клиентът получава съответно две фактури: от търговеца, към който плаща активната електрическа енергия, акциз и цена „задължения към обществото”; от електроразпределителното предприятие, към което плаща цени за пренос и достъп.

 • Как да се регистрирате на свободния пазар?

  Обърнете се към компания занимаваща се с търговия с електроенергия. Тя ще ви насочи какви документи са необходими и ще ви помогне за осъществяване на процедурата по регистрацията.
  Към момента, регистрацията на свободен пазар отнема около 1,5 – 2 месеца. На свободен пазар не могат да бъдат регистрирани клиенти с текущи задължения към настоящия си доставчик. Същото се отнася за последваща смяна на доставчик.

 • Какво представлява балансиращият пазар на електроенергия?

  Предвид, че електроенергията е стока, която не може да се складира, е необходимо в реално време да се поддържа баланс между производството и потреблението в енергийната система на страната. Поради тази причина доставките на електроенергия се регистрират за всеки 24 часа на почасова база. За постигане на баланс в системата, потребителите трябва да изготвят почасови прогнози за консумацията си максимално, близки до очакваното им потребление, а производителите да произведат тези количества. Когато се появи несъответствие между заявените количества енергия и фактическото потребление или производство в електроенергийната система, се включва пазарът на балансираща енергия, чрез който се уреждат небалансите – разликите между предварително заявените и реално потребените/произведени количества. Балансиращият пазар има функция да стимулира максимално точни прогнози. Поради тази причина, цените на балансиращата енергия се определят така, че ефективно представляват неустойка за неспазването на прогнозите и водят до допълнителни разходи при доставката.

 • Какво е балансираща група и има ли полза от участието в такава?

  С цел намаляване на небалансите, търговците създават и координират т.нар. балансиращи групи, в които се обединяват потребители. По този начин се създават условия недостигът или излишъкът на електроенергия при отделните участници взаимно да се балансират в рамките на групата, което води до намаляване на общия небаланс на групата. В резултат разходите за небаланси са по-ниски в сравнение със случаите, в които потребителите се балансират индивидуално.
  Честа практика на пазара е потребителите да не бъдат изложени пред рисковете на балансиращия пазар, тъй като търговците извършват прогнозиране и балансиране на отклоненията в консумацията на своите клиенти, като поемат финансовия риск за реализираните небаланси. При такъв вид взаимоотношения потребителят заплаща консумираната от него електроенергия по еднокомпонентна цена, а всички други разходи свързани с управление на търговското портфолио и компенсиране на небаланси са за сметка на търговеца.

 • Коя е актуалната нормативна рамка в областта на търговията с електроенергия?

  Търговията с електроенергия в страната се регулира основно от Закона за Енергетиката и Правила за търговия с електрическа енергия. Актуалните им версии могат да бъдат намерени на интернет страницата на КЕВР.