digg digg

КЕВР проведе обсъждане за определяне на пределни цени на енергията на балансиращ пазар

На 13.12.2016 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе обществено обсъждане на доклад и проект за решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. Предложението на работната група от КЕВР е пределната ц...