digg digg

КЕВР прие нови цени на електрическа и топлинна енергия

На закрито заседание състояло се на 7.04.2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно решения за цени на електрическата енергия, на топлинната енергия и на електроенергията, произвеждана от топлофикационните централи по високоефективен комбиниран способ....