digg digg

Нова пределна цена за сделките за балансираща енергия за регулиране нагоре

На закрито заседание проведено на 23.12.2019 г., Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри промени в начина на определяне на пределните цени за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. Промените засягат главно пределната цена за недостиг, ко...