digg digg

Законови промени в търговията с емисии

С промени в Закона за ограничаване изменението на климата се въвежда новият модел за начина за функциониране на Европейската схема за търговия с емисии в България. Това е във връзка с увеличаване на линейния коефициент за намаление на общото количество квоти в Европейския съю...