digg digg

Заключения и препоръки от секторния анализ на КЗК

В производството по извършване на секторен анализ е събрана информация и данни от над 50 субекта, в това число участници на пазара (производители, търговци, БНЕБ ЕАД, ЕСО ЕАД и др.), компетентни държавни органи и браншови организации, което позволи на Комисията да идентифиц...

Нови потребители на свободния пазар

Комисията по енергетика представи плановете за промени в Закона за енергетиката, които да продължат процеса на либерализация на пазара на електроенергия. Те включват: Излизане на свободен пазар на стопански потребители с мощност равна или по-голяма от 30kW (54 998 бр., 2 053 941...