digg digg

По-ниска цена на природния газ през май

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе закрито заседание, на което прие за цената на природния газ, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топ...