digg digg

Списък на активните търговци на свободен пазар

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) публикува на своята уеб страница Списък на доставчици на електрическа енергия, които притежават издадени от регулатора лицензии за „търговия с електрическа енергия“ и лицензия за координатори на балансиращи групи....