digg digg

Предложения за правила за присъединяване на нови ВЕИ

Публикуваните от Националния комитет в Световния енергиен съвет предложения за промени в Закона за енергията от възобновяеми източници идват между първо и второ четене на Закона за енергетиката и предвиждат операторите на разпределителните мрежи да обявяват пр...