digg digg

Образец за издаване на лицензия за търговия с природен газ

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри образец на заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“. Одобреният образец на заявление съдържа и указания за попълването му, както и описание на приложенията към него. В образеца са посо...