digg digg

Нови изисквания за записване на сделки с енергийни продукти

Oт началото на 2021 са в сила промените в Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. Те налагат ново задължения на участниците на пазар да водят дневник на хартиен и/или електронен носител за сключените сделки с енергийни продукти на едро, включително оттегле...