digg digg
Енерджи Трейдърс Юръп

Енереджи Трейдърс Юръп е организация, която промотира и фасилитира европейската енергийна търговия по отворен, прозрачен и устойчив начин. Организацията съдейства на политици и регулаторни власти, предоставяйки препоръки, обучения и напътствия, целящи създаването на ликвидни и стабилни енергийни пазари. По своята същност Енерджи Трейдърс Юръп е индустриална асоциация на участниците в пазара на електроенергия в Европа, които участници са част от всички звена на енергийната верига като производство, търговия с енергия, управление на риска, доставка, потребление, финансиране и т.н.

Гръцка Асоциация на Енергийните Компании

Гръцката Асоциация на Енергийните Компании за Търговия и Доставка (ESEPIE) e основана с цел да допринесе за развитието на колективния диалог на гръцкия електроенергиен пазар. Нейните членове имат значителен опит и познания придобити от електроенергийните пазари на национално, регионално и Европейско ниво; от производството (конвенционално и от възобновяема енергия) до крайните продажби на консуматори. Асоциацията се стреми да постигне конструктивно сътрудничество с други организации, власти и пазарни институции така че електроенергийният сектор да може активно да допринесе за икономическия растеж.

Румънска Асоциация на Енергийните Доставчици

Създадена в края на 2006 г., AFEER – Румънската асоциация на енергийните доставчици е професионална, неправителствена, нестопанска, независима и неполитическа организация, обединяваща доставчиците на електроенергия в Румъния. Нейната основна мисия е да подпомага комуникацията между членовете на Асоциацията и други организации по прозрачен и професионален начин. AFEER успява да обедини компании, които естествено се конкурират на пазара, но споделят помежду си своите общи проблеми и виждания за подобряване на пазарната среда.