digg digg

Членство в Асоциацията на търговците на енергия в България могат да получат всички компании извършващи търговия с електроенергия в страната, които подпомагат развитието на конкурентен пазар на електроенергия в България и които подкрепят усъвършенстването на пазарната инфраструктура, както и усъвършенстването на принципите и механизмите на действащата в страната нормативна уредба.

Кандидатите за членство в АТЕБ трябва да представят следните документи:

  1. Заявление за членство (по образец) – оригинал.
  2. Документ удостоверяващ законния представител на дружеството – заверено копие.
  3. Копие от лиценз за търговия с електрическа енергия или с природен газ на дружеството – заверено копие.
  4. Решение от законния представител на дружеството за определяне на лице, което да представлява дружеството в Асоциацията.
  5. Декларация (по образец), че дружеството отговаря на изискванията за членство в Асоциацията – оригинал.

Кандидатурата на всеки кандидат-член се разглежда индивидуално от Управителния съвет (УС) на АТЕБ. Формално членство се придобива след решение на УС и последващо внасяне на годишен членски внос.

Свали Декларация за членство

Свали Заяваление за членство