digg digg
 • Кои потребители могат да излязат на свободния пазар на електрическа енергия?

  Към момента на свободния пазар могат да излязат всички групи потребители – стопански и битови. Задължително изискване е стопанските потребители присъединени към мрежите на високо и ниско напрежение да се снабдяват от доставчик на свободния пазар. С промените в Закона за енергетиката от юни 2020 г. се въвежда задължение всички небитови потребители да излязат на свободен пазар от 1ви октомври 2020 г. Това означава, че дори най-малките търговски обекти като магазини, фризьорски салони, кафенета, адвокатски кантори и др. ще трябва да сключат договор за доставка на електроенергия с търговец на свободния пазар.

 • Как да изляза на свободния пазар на електрическа енергия?

  Всичко, което е необходимо да направите за излизане на свободен пазар е: първо да се свържете с търговец на електроенергия и второ да сключите съответния договор за покупко-продажба на електрическа енергия с избрания от вас търговец. След това търговецът ще извърши прехвърлянето и ще сключи всички необходими договори от ваше име. Чрез сключения с търговеца договор вие му давате правото да подаде заявление за първоначална регистрация на свободен пазар, както и да сключи от ваше име договори със съответния мрежовия оператор и с доставчика от последна инстанция (ДПИ). Преди сключване на договора с търговеца, той ще изиска от вас допълнителна информация по отношение на обектите, които ще бъдат снабдявани; абонатен, клиентски номер; данни за консумацията, меренето и друга информация в случай, че това е необходимо. Важно е да изплатите всичките си задължения към настоящия си доставчик, за да можете да излезете на свободния пазар.

 • Какъв договор подписвам с търговеца на електроенергия?

  Договорът е за покупко-продажба на електрическа енергия, но за повечето клиенти търговците ще предложат комбиниран договор, който включва покупко-продажба на електрическа енергия, участие в стандартна балансираща група и заплащане на мрежови услуги. Чрез този комбиниран договор вие се съгласявате търговецът да ви снабдява с електрическа енергия, да извършва услугите по балансиране и да има право да събира мрежови и други такси, които са нормална част от крайната сметка за електроенергия.

 • Какво се случва, ако не подпиша договор с търговец на свободния пазар?

  В случай, че до 30-ти септември 2020 г. включително, не сте сключили договор с търговец  на електроенергия, доставката на електрическа енергия от 1-ви октомври 2020 г. ще продължи да се извършва от досегашния ви доставчик на регулиран пазар, но в качеството му на „търговец на електрическа енергия“ по пазарни цени, а не по регулирани (определени от КЕВР). За да се случи това, обаче е необходимо да сключите типов договор за доставка с него. Образецът на типов договор се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране в срок до 31.08.2020 г. Срокът на валидност на типовия договор ще бъде до 30 юни 2021 г. След тази дата вече ще трябва да сключите договор с търговец на свободния пазар. Ако поради някаква причина не сключите такъв договор, доставката ви на електроенергия ще се поеме от Доставчик от последна инстанция (ДПИ). Имайте предвид, че цените, по които ДПИ продава електроенергия са значително по-високи от тези на свободния или регулирания пазар. Затова, ако доставката ви се поеме от ДПИ, ви съветваме максимално бързо да преминете към търговец на свободния пазар, за да получите справедлива цена.

 • Как се извършват плащанията на свободен пазар?

  Най-често при повечето търговци плащанията се извършват по банков път или на гише чрез компании за платежни услуги (напр. EasyPay) в срок до няколко дни след получаване на фактурата. Ако клиентът не заплати консумираната от него електроенергия, търговецът има право да изиска от мрежовия оператор преустановяване на снабдяването на обекта, принадлежащ на крайния клиент. Цените, по които се заплаща електроенергията, са свободно договорени между клиента и търговеца и са част от договора за доставка или са посочени в приложение към него. Освен цени за електроенергия, клиентите на свободен пазар заплащат още мрежови такси (цени пренос и достъп до преносната и разпределителната мрежа), добавка „Задължения към обществото“, разходи за балансиране, акциз (2 лв./MWh) и ДДС. Всички тези допълнителни такси са заплащани и до сега от клиентите на регулиран пазар. Особеност е само цена „Задължения към обществото“ (ЗО), която не е била ясно видима в досегашните фактури. На регулиран пазар тя е включена директно в цената на електроенергията. На свободен пазар, цена ЗО ще бъде заплащана отделно и ще фигурира на отделен ред във фактурата. Подобен е случаят и с разходите за балансиране. На регулиран пазар те също са включени в цената на електроенергията. На свободен пазар повечето търговци предлагат цена на електроенергията с включени разходи за балансиране. Това означава, че и на свободния пазар в повечето случаи разходите за тази услуга ще бъдат част от цената на електроенергията и няма да фигурират на отделен ред във фактурата.

 • С какви срокове трябва да се съобразявам?

  • Договорът с търговеца на електроенергия трябва да бъде сключен до 10 число на текущия месец, за да може търговецът да подаде навреме заявлението за смяна на доставчик. Ако заявлението е подадено до 10 число на текущия месец, смяната влиза в сила от 1во число на следващия месец. Тоест, ако искате от 1 октомври да излезете на свободен пазар, крайният срок за сключване на договор с търговец на електроенергия е 10 септември 2020 г.
  • Сроковете на договорите предлагани от търговците са обикновено за период от 1 година. Възможно е да бъде договорено с търговеца по-кратък или по-дълъг период на действие на договора.
 • На какви цени ще заплащам електроенергията?

  Повечето търговци предлагат два типа договори. Едните са с фиксирана цена на електроенергията за периода на договора. Другите са с променлива (борсова) цена, т.е. цените, по които вие заплащате електроенергията всеки ден отговарят на почасовите цени постигнати на Пазар ден напред на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Това означава, че за всеки ден за всеки час вие ще заплащате различна цена, която отговаря на постигната борсовата цена за съответния ден и час. При този тип договори, търговците начисляват и добавка за извършване на услугата по закупуване на електроенергия от борсата и доставка до крайния клиент – именно размера на добавката вие договаряте с избрания търговец. Често този тип договори се наричат „Борса +“, като плюсът е добавката за извършване на услугата по доставка на електроенергия от борсата. Понеже свободният пазар е пазар по свободно договорени цени е възможно да договорите и други ценови планове различни от посочените. Например, цена на електроенергията по две тарифи – дневна и нощна и други.

 • Как да се свържа с търговец на електроенергия?

  Асоциацията на търговците на електроенергия в България обединява едни от водещите търговци в страната. Контактите на членовете на АТЕБ, които са посочени на страницата Членове, като е необходимо да кликнете върху логата им: https://ateb.bg/%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2e/. За да пуснете запитване до тях, ви съветваме да използвате техните имейли или да попълните специалните форми за получаване на оферти, достъпни на уебстраниците им.

 • Какви са предимствата за клиентите на свободния пазар на електрическа енергия?

  Конкурентната среда за търговия с електрическа енергия води до намаляване на цената на електроенергията и повишаване на качеството на обслужване. Основна възможност пред потребителите на свободния пазар е да купуват електроенергия на по-ниска цена.

  В допълнение те могат сами да избират доставчика си на електроенергия, да договаря условия по договора и фактурирането, както и допълнителни услуги свързани с обслужването.

 • Има ли рискове от излизането на свободен пазар?

  Либерализацията на пазара на електроенергия е необратим процес, който следва директивите на ЕС и в България, като страна членка, предстои да бъде извършен до край. Ако доставчикът на свободен пазар, не успее да покрие задълженията си по договор, клиентът има право да избере друг доставчик. Няма риск на клиентa да му бъде спряно електроподаването. Дори неговият търговец да не може да го снабдява, клиентът ще бъде прехвърлен автоматично към Доставчик от последна инстанция, който ще поеме неговото обслужване на свободен пазар до избора на друг търговец.

 • Какъв е механизмът за покупка и продажба на електрическа енергия?

  Сделките на свободния пазар се извършват между производители, търговци, потребители на електрическа енергия. Производителите произвеждат и продават енергията на едро през платформите на Българска независима енергийна борса (БНЕБ). Търговците в ролята си на много важно свързващо звено между търсенето и предлагането, създават портфолио от доставчици, от които купуват и клиенти, на които продават. Търговците, закупуват електроенергията си както от производители, така и от други търговци от България или от внос от други страни. Продажбите от своя страна се извършват към потребители и други търговци в страната, както и за износ.

 • Как работи свободният пазар на електрическа енергия?

  Клиентите могат да избират своя търговец на електрическа енергия, но не и своя мрежови оператор. Разпределителната мрежа е собственост на Електроразпределителното дружество (ЧЕЗ Разпределение България АД, Електроразпределение Юг ЕАД, Електроразпределение Север АД), което продължава да отговаря за качеството на доставяната електроенергия и за отстраняването на възникнали аварии. С излизането на свободен пазар, клиентът сключва два договора – един с търговеца и един с електроразпределителното предприятие. В края на месеца клиентът получава съответно две фактури: от търговеца, към който заплаща активната електрическа енергия, акциз и цена „задължения към обществото” и от електроразпределителното предприятие, към което заплаща цени за пренос и достъп.

 • Какво представлява балансиращият пазар на електроенергия?

  Предвид, че електроенергията е стока, която не може да се складира, е необходимо в реално време да се поддържа баланс между производството и потреблението в енергийната система на страната. Поради тази причина доставките на електроенергия се регистрират за всеки 24 часа на почасова база. За постигане на баланс в системата, потребителите трябва да изготвят почасови прогнози за консумацията си, които да са максимално близки до очакваното им потребление, а производителите да произведат тези количества. Когато се появи несъответствие между заявените количества енергия и фактическото потребление или производство в електроенергийната система, се включва пазарът на балансираща енергия. Чрез него се уреждат небалансите – разликите между предварително заявените и реално потребените/произведени количества. Балансиращият пазар има функция да стимулира максимално точни прогнози. Поради тази причина, цените на балансиращата енергия се определят така, че да имат наказателен ефект за неспазването на прогнозите. Небалансите водят до допълнителни разходи при дейността по снабдяване с електроенергия.

 • Какво е балансираща група и има ли полза от участието в такава?

  С цел намаляване на небалансите, търговците създават и координират т.нар. балансиращи групи, в които се обединяват потребители и/или производители. По този начин се създават условия недостигът или излишъкът на електроенергия при отделните участници взаимно да се балансират в рамките на групата. Това води до намаляване на общия небаланс на групата. В резултат разходите за небаланси са по-ниски в сравнение със случаите, в които потребителите биха се балансирали индивидуално. С последните законодателни промени потребителите са задължени да изберат координатор на балансираща група, който да отговаря за тяхното прогнозиране и небаланси.

  Честа практика на пазара е потребителите да не бъдат изложени пред рисковете на балансиращия пазар, тъй като търговците извършват прогнозиране и балансиране на отклоненията в консумацията на своите клиенти, като поемат част от финансовия риск за реализираните небаланси. При такъв вид взаимоотношения потребителят заплаща консумираната от него електроенергия и малка част за компенсиране на небалансите си, а всички други разходи свързани с управление на търговското портфолио и нетирането на небалансите са за сметка на търговеца.

 • Коя е актуалната нормативна рамка в областта на търговията с електроенергия?

  Търговията с електроенергия в страната се регулира основно от Закона за Енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия, както и от Правилата за работа на БНЕБ. Актуалните им версии могат да бъдат намерени на интернет страниците на съответните организации.