digg digg

Одобрени са промените в ПТЕЕ

КЕВР публикува протокол от проведено закрито заседание на Комисията, на което са одобрени финалните текстове на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Промените ще влязат в сила след обнародването им в държавен вестник. Някои от по-съществените моменти са: Н...