digg digg

Пределните цени за сделки на пазара на балансираща енергия

Регулаторът прие решение, с което определя пределни цени за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. за предоставяне на системна услуга за регулиране нагоре е определена в размер на Цпдн +100 лв, където Цпдн е равна на почасовата цена на пазара „ден напред“ на БН...

Производство, потребление и износ на електроенергия през 2021

През 2021 г. наблюдаваме увеличение на производството на ток със 17% спрямо 2020 г., основно заради по-високото производство от ВЕЦ с 51% и базови централи с 15% повече от 2020 г. На фона на увеличеното производство се наблюдава и ръст в потреблението от около 4% до 38.9 TWh, н...