digg digg

Промени за докладването по REMIT пред КЕВР

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) публикува проект за изменение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. Предлаганите изменения и допълнения касаят задължения на пазарните участници, свързани с правилата и проце...