digg digg

Промени в Наредба 3 свързани с докладването към КЕВР

С Наредба № 3 за лицензиране дейностите в енергетиката беше въведено задължението участниците на пазарите на едро да водят дневник на сключените от тях сделки и отправени нареждания по отношение на търгувани продукти. Въведените изисквания за водене на дневник и описване на данни...