digg digg

Отлага се въвеждането на 15 минутен период на сетълмент

С оглед адаптиране на всички търговски участници към новите условия при въвеждане на 15 минутен период на сетълмент, подготовка на БНЕБ ЕАД за въвеждане на 15 минутен интервал на търговия на пазарен сегмент „в рамките на деня“, което е задължително условие за преминаване към ...