digg digg

Промени в правилата за търговия дават начало на новия модел за балансиране

Статията е публикувана в септемврийския брой на сп. Ютилитис. В началото на септември се очаква да са в сила новите Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като ефективно ще започнат да се прилагат от началото на октомври. Промените в ПТЕЕ, които са предлож...