digg digg

Становище на АТЕБ и АСЕП относно екстремни цени за балансиране

Изх. № 390 /22.05.2024 ДО Г-н Иван Иванова Председател На Комисия за енергийно и водно регулиране Копие до: Министерски съвет Копие до: Парламентарна комисия по енергетика Относно: Методика за определяне на цени на балансираща енергия Уважаеми г-н Иванов, Уважаеми дами и господ...