digg digg

Европейска Федерация на Енергийните Търговци

ЕФЕТ е организация, която промотира и фасилитира Европейската енергийна търговия по отворен, прозрачен и устойчив начин. Организацията съдейства на политици и регулаторни власти, предоставяйки препоръки, обучения и напътствия, целящи създаването на ликвидни и стабилни енергийни пазари. По своята същност ЕФЕТ е индустриална асоциация на участниците в пазара на електроенергия в Европа, които участници са част от всички звена на енергийната верига като производство, търговия с енергия, управление на риска, доставка, потребление, финансиране и т.н.

About the Author