digg digg

Ел Бонус ЕООД

„Ел Бонус“ ЕООД е лицензиран търговец на електрическа енергия, с права и задължения на координатор на стандартна и комбинирана балансираща група, с лицензия № Л-484-15/ 16.03.2017г., издадена от КЕВР. Дружеството е създадено през 2005г., а от 2016г. е с основна дейност „Търговия на електрическа   енергия“. „Ел Бонус“ ЕООД осъществява лицензионната си дейност на територията на цялата  страна, като осъществява доставка на електрическа енергия на свободния пазар. Целта, която си поставяме е чрез поддържане на висок професионализъм при доставката на електрическа енергия на свободния пазар да удоволетворяваме интересите на нашите клиенти.

About the Author